13 жовтня 2014 року в місті Києві в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів (далі – Інститут) Національної академії державного управління при Президентові України розпочали заняття майбутні трудові арбітри та незалежні посередники Національної служби посередництва і примирення.

У вступному слові директор Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів В.А. Гошовська зазначила, що основною місією Інституту є підвищення кваліфікації керівного складу органів державної влади і органів місцевого самоврядування, що передбачає чітку спрямованість на формування системи знань і умінь, які складають основу професійної компетентності управлінських кадрів, їх підготовленість до здійснення ефективного управління в умовах змін та реформ. Слухачів було ознайомлено з інформацією щодо проведення навчальних занять та їх розкладу.

До слова також було запрошено Голову Національної служби посередництва і примирення О.Я. Окіса, який інформував присутніх, що для проведення навчальних занять запрошуються посадові особи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, науково-педагогічні працівники НАДУ при Президентові України, незалежні експерти та працівники НСПП. Інститут використовує потужний науковий і науково-педагогічний потенціал Національної академії наук України, Національної академії державного управління при Президентові України, інших наукових і навчальних закладів.

IMG 1350 Окіс О.Я. 13.10.2014 НАДУГолова НСПП визначив роль Національної служби у системі врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів) та сприянні розвитку соціального діалогу в Україні.

Зокрема, О.Я. Окіс сказав, що Національна служба посередництва і примирення – постійно діючий державний орган, утворений 17 листопада 1998 року Президентом України відповідно до Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)".

З початку свого створення НСПП подолала непростий шлях становлення в умовах складного періоду економічного розвитку нашої держави, і нині є дієвим механізмом забезпечення соціальної справедливості та соціально-економічної стабільності в державі, реалізації конституційних прав і гарантій мільйонів громадян України.

Завдяки фаховості та професіоналізму колективу, забезпеченню ефективності врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів), Національна служба посередництва і примирення зайняла гідне місце в правовій системі державних інституцій та здобула визнання у суспільстві. Сьогодні можна з впевненістю констатувати, що в Україні створена та діє одна з передових в Європі систем позасудового вирішення конфліктів у сфері праці.

Національна служба посередництва і примирення за 16 років діяльності виробила унікальну практику врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів) на виробничому, галузевому, територіальному та національному рівнях та забезпечила реалізацію в Україні правового механізму вирішення колективних трудових спорів, конфліктів шляхом примирних процедур.

Загалом за цей час Службою було проведено 12605 примирних процедур, спрямованих на сприяння вирішенню колективних трудових спорів та запобігання їх виникненню, зокрема 9711 узгоджувальних зустрічей, 1965 засідань примирних комісій та 929 засідань трудових арбітражів.

Упродовж майже 16 років діяльності Служба сприяла вирішенню 1965 колективного трудового спору, з яких вирішено та знято з реєстрації 1875( це 95,4% від загальної кількості зареєстрованих спорів) та 4864 вимоги, висунутих найманими працівниками, профспілками у колективних трудових спорах з питань, визначених статтею 2 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", з яких вирішено 4614 вимог (94,9% від загальної кількості зареєстрованих вимог).

За рівнями загальна кількість зареєстрованих НСПП колективних трудових спорів розподілялась таким чином:

на національному рівні – 5, з них вирішено – 5 КТС;

на галузевому – 17, вирішено – 14 КТС;

на територіальному – 72, вирішено – 70 КТС;

на виробничому – 1871, вирішено – 1786 КТС.

Вивчення вимог найманих працівників у розрізі років за їх змістом дозволило визначити основні чинники, що спонукали найманих працівників до висунення вимог, з якими безпосередньо пов'язано виникнення розбіжностей між сторонами СТВ.

Всього у 1965 спорах найманими працівниками було висунуто 4864 вимоги, з яких щодо:

– встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту – 598 (12,3%);

– укладення або зміни колективного договору, угоди – 143 (2,9%);

– виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень – 1561 (32,1%);

– невиконання вимог законодавства про працю – 2562 (52,7%).

Найбільша кількість колективних трудових спорів мала місце у 2001 році – КТС - 217, вимог – 565;

 2005 році – КТС - 118, вимог - 406;

 2009 році – КТС - 76, вимог - 230; та

 2013 році – КТС - 90, вимог - 190.

Така динаміка в певній мірі відображає коливання стану суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації, що склалися упродовж зазначених періодів.

Загалом упродовж 16 років в результаті заходів, здійснених НСПП у ході сприяння вирішенню колективних трудових спорів та запобігання їх виникненню погашено заборгованість із виплати заробітної плати в сумі 10 млрд. 68,0 млн. грн., або 98,3% від загальної суми боргу (10 млрд. 244,7 млн. грн.), що стала основною причиною виникнення спорів та конфліктних ситуацій.

Здобутий досвід врегулювання колективних трудових спорів, конфліктів, вирішення надзвичайно складних суспільних проблем цивілізованим шляхом за столом переговорів дозволяє НСПП сьогодні проаналізувати не лише ті спільні дії, які дають бажані, потрібні результати, а й ті, що потребують доопрацювань або принципових змін.

З метою обміну досвідом у сфері запобігання виникненню колективних трудових спорів між найманими працівниками та роботодавцями, вирішення трудових конфліктів, розбудови соціального діалогу, Національною службою посередництва і примирення налагоджена взаємодія і співпраця з відповідними примирними органами Німеччини, Сполученого Королівства Великої Британії, Франції та Швеції.

Розбудова в Україні соціально-правової держави та подальше формування громадянського суспільства поставили в ряд найбільш актуальних питань проблему реформування трудового законодавства, зокрема порядку вирішення трудових спорів. З огляду на це, в даний час, одним з важливих завдань, над яким працює Національна служба, є гармонізація національного законодавства щодо вирішення трудових спорів з європейськими стандартами та запровадження Нової моделі вирішення трудових спорів в Україні.

Водночас Національною службою посередництва і примирення розроблено та впроваджено комплексну систему правових заходів із запобігання виникненню колективних трудових спорів, врегулювання розбіжностей між найманими працівниками та роботодавцями на доконфліктній стадії, здійснення своєчасних превентивних дій з метою зниження рівня конфліктогенності та соціального напруження в трудових колективах, недопущення ескалації конфліктних ситуацій.

Для вдосконалення функціонування системи вирішення колективних трудових спорів на сьогодні нагальною є необхідність прийняття положень про остаточність та обов’язковість для виконання рішень трудового арбітражу, встановлення відповідальності роботодавця за створення умов для виникнення трудового конфлікту внаслідок неправомірних дій, зокрема передбачення відповідальності за порушення строків розгляду роботодавцем вимог найманих працівників, відмову від утворення примирних органів, ухилення від участі в примирних процедурах та виконання рішень за результатами розгляду колективних трудових спорів.

У цьому контексті проблемою загальнодержавного рівня є внесення змін та доповнень до Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" та прийняття Трудового Кодексу України, який би відповідав завданням сьогодення щодо розбудови соціально орієнтованої економіки та євроінтеграційним прагненням України

Національною службою посередництва і примирення здійснюються також заходи щодо забезпечення реалізації Закону України "Про соціальний діалог в Україні", відповідно до якого на НСПП покладено нові функції щодо проведення оцінки та підтвердження відповідності критеріям репрезентативності сторін соціального діалогу – профспілок та організацій роботодавців. Відповідно до повноважень, визначених чинним законодавством, Національна служба посередництва і примирення сприяє забезпеченню здійснення соціального діалогу, вироблення узгоджених пропозицій щодо розвитку соціально-економічних та трудових відносин з метою досягнення узгоджених рішень та врегулювання вимог найманих працівників.

Про важливість факту репрезентативності свідчить те, що з дати прийняття рішення про відповідність критеріям репрезентативності суб’єкт сторони профспілок або сторони роботодавців вважається репрезентативним і не потребує додаткового визнання з боку інших сторін соціального діалогу.

За результатами проведеної оцінки відповідності критеріям репрезентативності на підставі висновків Комісій (а було проведено 1100 засідань Комісій) НСПП та її відділеннями в областях були визнані репрезентативними та отримали свідоцтва про визнання репрезентативності:

– на національному рівні – 9 організацій

(6 всеукраїнських об'єднань профспілок та 3 всеукраїнських об'єднання організацій роботодавців);

– на галузевому рівні – 81

(21 всеукраїнських галузевих об'єднань організацій роботодавців та 60 всеукраїнських галузевих профспілок);

– на територіальному рівні – 629

(518 обласних організацій профспілок та 111 обласні організації роботодавців).

Не визнані репрезентативними:

– на галузевому рівні – 1;

– на територіальному рівні – 10.

Службою постійно ведеться робота по здійсненню заходів, спрямованих на посилення взаємодії сторін СТВ в процесі врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів), налагодження конструктивного діалогу.

Соціальний діалог у превентивній роботі посідає одне із ключових місць, адже це процес узгодження інтересів між сторонами СТВ, який включає комплекс дій при прийнятті рішень, встановленні стратегічних цілей і розробленні програм розвитку з урахуванням права працівників, роботодавців та держави в цілому.

Однією з основних умов оптимального соціального діалогу є досягнення компромісу між інтересами його сторін. Спільна взаємна відповідальність сторін за майбутні результати роботи свого підприємства, території, галузі. До прикладу, у 2006 році при сприянні вирішенню трудового спору на національному рівні Службі знадобилось 1,5 місяця, щоб вирішити процедурні питання зі сторонами. У 2014 році вони були вирішені за 1 день, – це говорить про більшу обізнаність сторін та про їх бажання спільно працювати.

Отже, шановні слухачі, – звернувся на закінчення своєї лекції Олександр Ярославович Окіс, Голова НСПП, – побажаю вам не даремно витратити час, а плідно і результативно його провести в Інституті, досконало вивчити запропонований матеріал, засвоїти необхідні знання і зрозуміти головне – без фахівців Національної служби посередництва і примирення неможливе вирішення соціально-трудових питань.

Також будемо чекати від вас побажань та пропозицій щодо вашої майбутньої діяльності у НСПП.

Відділ аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП