Національна служба посередництва і примирення – постійно діючий державний орган, що входить до правової системи України, утворений 17 листопада 1998 року Президентом України відповідно до Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" нині є дієвим механізмом забезпечення соціальної справедливості та соціально-економічної стабільності в державі, реалізації конституційних прав і гарантій громадян України.

Здійснюючи свої повноваження щодо сприяння поліпшенню стану соціально-трудових відносин, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та їх своєчасному вирішенню у трудових колективах підприємств, установ і організацій НСПП значну увагу приділяє питанню вдосконалення взаємодії зі сторонами соціально-трудових відносин.

Серед відпрацьованих упродовж багатьох років форм взаємодії НСПП із профспілками, безпосередньо з ФПУ, слід відзначити такі:

– взаємний обмін інформацією про вірогідність та причини виникнення чинників дестабілізації стану соціально-трудових відносин, можливі шляхи подолання їх негативних наслідків;

– здійснення прогнозування виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) в розрізі окремих підприємств, установ, організацій, галузей, адміністративно-територіальних одиниць;

– підготовка комплексу спільних заходів щодо поліпшення стану соціально-трудових відносин, запобігання виникненню та сприянню своєчасному і справедливому вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів);

– участь у примирних процедурах по вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів);

– створення спільних консультативно-дорадчих органів, експертних рад, комісій, груп тощо;

– надання правової допомоги членським організаціям ФПУ в питаннях практичного застосування положень Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)";

– спільні заходи з підвищення рівня правової культури найманих працівників у питаннях колективного захисту трудових прав та інтересів: проведення "круглих столів", семінарів, конференцій, інших організаційних та правоосвітніх заходів з питань трудового законодавства та вирішення трудових спорів.

– узагальнення практики взаємодії НСПП, її відділень в АР Крим та областях з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, об'єднаннями профспілок і роботодавців у напрямку стабілізації стану соціально-трудових відносин на конфліктогенних підприємствах.

– залучення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, профспілок, об’єднання профспілок, роботодавців, об’єднання роботодавців, трудових арбітрів, незалежних посередників, завідуючих інформаційно-консультаційними центрами НСПП до сприяння у пошуку шляхів і форм усунення чинників ускладнення стану соціально-трудових відносин.

Результати діяльності НСПП щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), їх прогнозування та сприяння своєчасному їх вирішенню правовим шляхом дозволили забезпечити стабільність та покращити стан соціально-трудових відносин, знизити рівень конфліктогенності та соціального напруження у трудових колективах підприємств, установ, організацій.

Саме з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння їх своєчасному і справедливому вирішенню та поліпшення стану соціально-трудових відносин у липні 2010 року між ФПУ та НСПП підписано Угоду про співпрацю (далі – Угода).

На виконання зазначеної Угоди НСПП упродовж липня-грудня 2010 та 2011-2013 років підготовлено:

– Комплексний аналіз стану соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах, організаціях нафтопереробної промисловості Луганської, Львівської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської та Херсонської областей станом на 01.08.2010 року;

– Комплексний аналіз стану соціально-трудових відносин на підприємствах міського електричного транспорту (тролейбуси, трамваї) станом на 01 листопада 2010 року;

– Комплексний аналіз стану соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах, організаціях України, що перебувають у системі запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) станом на 01 квітня 2011 року;

– Комплексний аналіз причин виникнення на підприємствах, в установах, організаціях колективних трудових спорів та шляхів вирішення розбіжностей між сторонами соціального діалогу упродовж 1999-2010 років та 9 місяців 2011 року;

– Комплексний аналіз стану соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах та організаціях, які упродовж 2009-2011 років перебували у системі запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) з чинниками, які були зумовлені укладенням чи зміною, виконанням колективного договору, угоди або окремих їх положень;

– Аналіз причин застосування найманими працівниками на підприємствах, в установах та організаціях страйків та акцій соціального протесту упродовж 2010-2011 років та 8 місяців 2012 року;

– сім Прогнозів розвитку СТВ, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів);

– Комплексний аналіз стану соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах та організаціях, на яких упродовж 2010-2012 років НСПП сприяла вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів), у яких вимоги найманих працівників виникли у зв'язку з розбіжностями щодо укладення або зміни, виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень;

– Комплексний аналіз стану соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах та організаціях, де упродовж 1998-2012 та січня-вересня 2013 років НСПП сприяла вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів), запобігала їх виникненню та здійснювала заходи щодо стабілізації стану СТВ під час проведення найманими працівниками акцій соціального протесту, страйків.

– 39 Інформацій про стан СТВ, страйки, акції протесту в Україні.

Прикладом плідної взаємодії НСПП та профспілок є поширена практика укладання угод про співпрацю між відділеннями НСПП в областях з обласними та галузевими організаціями профспілок.

Досягненню позитивних результатів роботи сприяє постійне взаємне інформування про загострення стану соціально-трудових відносин у областях, в конкретних трудових колективах, участь представників профспілок у примирних процедурах.

Врегулювання випадків дестабілізації, колективних трудових спорів у областях здійснюється за безпосередньої участі обласних та галузевих профспілок. У якості незалежних посередників та трудових арбітрів представники профспілок беруть активну участь у вирішенні конфліктів.

Досить активною є співпраця у сфері підготовки незалежних посередників та трудових арбітрів із профспілкового активу.

Тільки упродовж 2010-2012 років на базі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України пройшли підготовку та підвищення кваліфікації 220 трудових арбітрів та 70 незалежних посередників НСПП.

Упродовж 2010-2013 років НСПП сприяла вирішенню 1145 вимог, висунутих найманими працівниками у 452 колективних трудових спорах (434 – на виробничому, 11 – на територіальному, 4 – на галузевому, 3 – на національному рівнях), безпосередніми учасниками яких стали 1,8 млн. працівників 5796 суб'єктів господарювання. Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу суб'єктів господарювання, де мали місце згадані спори, – 2,5 млн. осіб.

Аналіз динаміки основних тенденцій виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) вказує на те, що основними конфліктогенними факторами залишаються: несвоєчасна і не в повному обсязі виплата поточної заробітної плати, заборгованість із виплати заробітної плати, або повільні темпи її погашення, недотримання термінів підвищення тарифних ставок і окладів у відповідності із законодавством.

Аналіз даних НСПП щодо складу органів, уповноважених представляти  інтереси найманих працівників в колективних трудових спорах, показує, що незважаючи на гарантії, які надані членам виборних профспілкових органів діючим законодавством, не завжди первинні профспілкові організації виступають представниками найманих працівників у колективних трудових спорах.

Зокрема, з 64 колективних трудових спорів, зареєстрованих НСПП у 2010 році, профспілки представляли інтереси найманих працівників лише у 15 спорах, що становить 23,4% від зареєстрованих; у 2011 році – з 84 спорів 34 (40,5%); у 2012 році – з 102 спорів 45 (44,1%); у 2013 році – з 106 спорів 45 (42,5%);

Ці дані стосуються профспілкових організацій, що входять як до складу Федерації профспілок України, так і до складу інших всеукраїнських об'єднань профспілок.

Серед областей України питома вага представництва профспілок у спорах досить різна.

Так, упродовж 2010 року НСПП зареєстровано по три колективних трудових спори на підприємствах Львівської, Миколаївської та Чернігівської областей, з яких жодного не виникло за ініціативи профспілок, а з 11 спорів на підприємствах Луганській області, лише у 1 (або 9,0%) інтереси працівників представляли профспілки.

У 2012 році із 10 спорів, зареєстрованих НСПП на підприємствах Київської області – всі 10 (100%) з ініціативи профспілок.

У 2013 році у Луганській області з 30 колективних трудових спорів лише у 7 (або 23,3%) інтереси працівників представляли профспілки. У Сумській та Херсонській областях області з 7 та 12 спорів відповідно – жодного не виникло за ініціативи профспілок. Проте із 13 спорів, зареєстрованих НСПП на підприємствах Львівської області – всі 13 (100%) з ініціативи профспілок.

Упродовж 2010-2013 років за сприяння НСПП при взаємодії з відповідними сторонами соціального діалогу у ході проведення примирних процедур було вирішено та знято з реєстрації 354 колективних трудових спори, задоволено 925 вимог найманих працівників, з яких зокрема 385 вимог стосувалися погашення заборгованості із виплати заробітної плати та своєчасної виплати поточної зарплати, 106 – підвищення рівня оплати праці, 93 – виконання заходів з охорони та безпеки праці.

Пріоритетним напрямком діяльності НСПП була і залишається взаємодія саме зі сторонами соціально-трудових відносин, спрямована на запобігання виникненню та своєчасне вирішення колективних трудових спорів у ході примирних процедур.

Національна служба посередництва і примирення за роки діяльності виробила унікальну практику врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів) на виробничому, галузевому, територіальному та національному рівнях та забезпечила реалізацію в Україні правового механізму вирішення колективних трудових спорів, конфліктів шляхом примирних процедур.

Службою було проведено 3330 примирних процедур, спрямованих на сприяння вирішенню колективних трудових спорів, зокрема 2463 узгоджувальні зустрічі, 637 засідань примирних комісій та 230 засідань трудових арбітражів.

Так, упродовж 2010-2013 років за сприяння НСПП вирішено та знято з реєстрації три колективних трудових спори на національному рівні: між Всеукраїнськими профспілками та профоб’єднаннями і Кабінетом Міністрів України; між Федерацією профспілок України та Кабінетом Міністрів України; між профспілкою залізничників і транспортних будівельників України та Кабінетом Міністрів України та один колективний трудовий спір на галузевому рівні: між Профспілкою працівників газових господарств України та правлінням Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

Загалом упродовж 2010-2013 років в результаті заходів, здійснених НСПП у ході сприяння вирішенню колективних трудових спорів, погашено заборгованість із виплати заробітної плати в сумі 1 млрд. 374,0 млн. грн., або 96,6% від загальної суми боргу (1 млрд. 423,0 млн. грн.), що був основною причиною виникнення колективних трудових спорів.

Станом на 01.01.2014 року у стадії вирішення залишилось 98 колективних трудових спорів, з яких: на галузевому рівні – 3, на територіальному – 4, на виробничому – 91.

Упродовж 15 років діяльності, маючи на меті стабілізацію та поліпшення стану СТВ у колективах підприємств, наймані працівники яких вдавалися до застосування різних форм акцій соціального протесту, НСПП, її відділеннями в АР Крим та областях разом з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, профспілками та роботодавцями проводилася робота по локалізації та мінімізації негативних наслідків таких акцій шляхом проведення примирних та узгоджувальних процедур, надання роз'яснень та рекомендацій щодо вирішення конфліктних ситуацій в правовому руслі відповідно до Закону України "Про вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", взяття на облік стану соціально-трудових відносин таких підприємств, моніторингу ситуації в даних колективах. У тих випадках, коли страйки все ж виникали, заходи НСПП, інших зацікавлених органів та організацій були спрямовані на якнайшвидший пошук взаємоприйнятних для сторін конфлікту рішень, його локалізацію і вирішення.

З метою запобігання проявам протестної активності, інформація щодо стану соціально-трудових відносин на підприємствах областей перебуває на контролі НСПП, постійно вивчається та аналізується у співпраці з органами державної влади, місцевого самоврядування, профспілковими органами, об'єднаннями роботодавців.

За сприяння НСПП проводяться узгоджувальні зустрічі зі сторонами соціального діалогу за участю представників профспілкових організацій, органів виконавчої влади та інших зацікавлених сторін, результатом яких є укладання угод з конкретними заходами та обов’язками сторін.

Проте, слід зазначити, що наймані працівники, профспілки та інші органи, уповноважені представляти їх інтереси, не повною мірою використовують законодавство України для колективного захисту прав в сфері трудових відносин. Правова необізнаність сторін, а подекуди пасивність найманих працівників або профспілкових лідерів стримують їх від вирішення своїх проблем у правовому полі, а коли ситуація на підприємстві стає критичною, наймані працівники не мають вибору і вдаються до єдиного, на їх думку, правильного шляху – акції соціального протесту.

На усіх підприємствах, де мали місце прояви протестної активності найманих працівників, НСПП надавалися роз'яснення та рекомендації щодо відповідальності сторін під час проведення страйків, адже, НСПП повинна направити дії найманих працівників у правове русло – це її основне завдання.

Одним із важливих результатів здійснення комплексу упереджувальних заходів НСПП, у взаємодії з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, роботодавцями та профспілковими організаціями, стало стабільне зниження кількості акцій соціального протесту.

З метою обговорення консолідованих пропозицій стосовно дій соціальних партнерів щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати для подальшого внесення їх на розгляд держави фахівці НСПП взяли участь у робочих нарадах щодо погашення заборгованості з заробітної плати на державних підприємствах і підприємствах з державною часткою майна та підприємствах оборонно-промислового комплексу за участі представників центральних органів виконавчої влади та комунальних підприємствах, які відбулись 8 та 15 серпня минулого року відповідно.

Підписання Угоди між НСПП та ФПУ дозволило профспілкам та Національній службі посередництва і примирення спільними зусиллями не лише сприяти усуненню розбіжностей, а й стримувати їх виникнення з метою покращання стану соціально-трудових відносин на підприємствах України.

У сфері міжнародного співробітництва Національна служба посередництва і примирення продовжує роботу щодо реалізації, укладеної 12 лютого 2011 року, Угоди між Шведським агентством з міжнародного розвитку (Sida) та НСПП стосовно підтримки системи вирішення трудових спорів в Україні.

7.11.2013 року Експертна група шведсько-українського проекту "Вирішення трудових спорів в Україні" завершила свою роботу по підготовці Нової моделі вирішення трудових спорів, відповідно до Технічного завдання.

У роботі якої брали активну участь представники від профспілкової сторони: Андрєєв В.М. – Голова Професійної спілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України; Лобченко О.О. – Керівник Департаменту виробничої політики та колективно-договірного регулювання апарату Федерації профспілок України, член Робочого комітету Проекту; Мушенок О.М. – Завідувач відділом соціально-трудових відносин та побутової роботи Професійної спілки залізничників і транспортних будівельників України; Онищук А.С. – Голова Профспілки атестованих працівників органів внутрішніх справ України.

Відділ аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП